รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Manual for Prevention of Musculoskeletal Disorders for Sewing Worker
รหัส ISBN
978-616-11-5057-0
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด
ผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้าที่เป็นแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการทำงานในบ้านพักอาศัย หรือมีการรวมกลุ่มกันและจัดสถานที่ทำงานตามสภาพ หรือบริบทของสถานที่ หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล อาจไม่ได้คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้น จึงควรได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบบ่อยในอาชีพเย็บผ้า คือ อาการบาดเจ็บและความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดจากท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสม การจัดทำคู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากอาการบาดเจ็บและความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่าปัญหาทางการยศาสตร์ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
27
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2566
บรรณาธิการ
คณะทำงานจัดทำคู่มือลดเสี่ยง ลดโรค และป้องกันปัญหาการยศาสตร์จากการประกอบอาชีพสำหรับแรงงานนอกระบบ สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/187
คำค้น
การป้องกันการบาดเจ็บ, การเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน, ผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า, Musculoskeletal Disorders, Sewing Worker
ดาวน์โหลด full paper