รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Manual for Urban Migrant Health Volunteer Training for Surveillance Prevention and Control of COVID-19 (For Public Health Personnel)
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, หลินฟ้า อุปัชฌาย์, ธัญญา รอดสุข, แก้วใจ มาทอง, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, และคณะ
รายละเอียด
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้จัดทำคู่มือนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นกลไกจัดการปัญหาโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง ที่มีบริบทจำเพาะอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การลดป่วย ลดตาย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในเขตเมืองมีสุขภาพดีต่อไป
หน่วยงาน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
46
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
แก้วใจ มาทอง, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, นิพัฒ พูลสวัสดิ์, ธัญญา รอดสุข,
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/184
คำค้น
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง, อสต.เขตเมือง, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, โควิด 19, บุคลากรสาธารณสุข, COVID-19, Urban Migrant Health Volunteer, Public Health Personnel
ดาวน์โหลด full paper