รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Diabetes and Hypertension management training course (Intermediate Level)
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะที่ถูกต้องและทันสมัย ในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันในรูปแบบ New Normal จึงได้เริ่มพัฒนารูปแบบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นแบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็นหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายให้มีความรู้ทักษะ เจตคติที่ดี ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
หน่วยงาน
กองโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
310
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
รุ่งนภา ลั่นอรัญ, วรัญญา ตรีเหลา, สุภาพร หน่อคำ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/183
คำค้น
หลักสูตร, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง
ดาวน์โหลด full paper