รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
SAT Guideline Model for Public Health Agency in Health Region 3
รหัส ISBN
978-616-11-4961-1
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด
การจัดทำแนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 3 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน SAT และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน SAT ของหน่วยงานสาธารณสุข ให้มีการทำงานเป็นระบบ เชื่อมต่องานกันได้
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
พัฒนาระบบ
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
54
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
ธิดา นิ่มมา, อุทัยพร อัครานุภาพพงศ์, วันวิสา ประทุม
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/182
คำค้น
เขตสุขภาพที่ 3, หน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่, SAT, Health Region 3
ดาวน์โหลด full paper