รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Healthy, Safety, and Happy Workplace Auditor Training Course
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต มุ่งหวังว่าผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจประเมินสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ศูนย์อนามัยที่ 1-13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรนี้ จะมีองค์ความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสู่การประเมินผล และแนะนำการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการและวิสาหกิจชุมชน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ได้
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
55
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
รุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/181
คำค้น
พัฒนาศักยภาพ, ผู้ประเมินสถานประกอบการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข, Healthy, Safety, Happy Workplace
ดาวน์โหลด full paper