รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Principal Epidemiology Course for Back Office Personnel of Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan
รหัส ISBN
978-616-11-4958-1
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียด
การจัดทำหลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (สคร.3 นว.) ที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนให้มีความรู้พื้นฐานระบาดวิทยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน การจัดทำหลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรระบาดวิทยา โดยเชิญผู้มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ซึ่งจะเป็นหลักสูตร ที่เริ่มใช้ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สคร.3 นว.
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
พัฒนาระบบ
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
92
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
ธิดา นิ่มมา, อุทัยพร อัครานุภาพพงศ์, วันวิสา ประทุม
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/180
คำค้น
ระบาดวิทยา, Principal Epidemiology Course
ดาวน์โหลด full paper