รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guidelines for management when a person with high blood pressure is identified in a hospital
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคความดันโลหิตสูง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขที่มีความดัน โลหิตสูงอันตราย รวมถึงผู้มีความดันโลหิตสูงขณะพัก และไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงชัดเจน มีประวัติว่าเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด หรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ หลอดเลือดมากกว่า 10% (CV Risk > 10%) ได้รับการวินิจฉัยขึ้นทะเบียนรักษาในวันนั้น ได้รับการติดตามอย่างสม่ำเสมอและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ในผู้ป่วย
หน่วยงาน
กองโรคไม่ติดต่อ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
24
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง, หทัยชนก เกตุจุนา, เบญจมาศ นาคราช, ขวัญชนก ธีสระ, สุภาพร ศุภษร
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/179
คำค้น
ผู้รับบริการ, ความดันโลหิตสูง, โรงพยาบาล, high blood pressure
ดาวน์โหลด full paper