รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Manual for Public Sector Management Quality Award 4.0 Checklist (PMQA 4.0 Checklist) Department of Disease Control (revised version)
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 มติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และมอบหมายให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ เตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (คู่มือ PMQA 4.0 Checklist) ประจำปี พ.ศ. 2564 และเผยแพร่ไปยังเครือข่ายพัฒนาองค์กรแล้ว นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค จึงได้ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (คู่มือ PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ที่จะช่วยให้หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ถึงช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาต่อไป
หน่วยงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
พัฒนาระบบ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
124
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
นายธีรวิทย์ ตั้งจิตไพศาล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/178
คำค้น
การดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA, PMQA 4.0 Checklist
ดาวน์โหลด full paper