รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard in Urban Village
รหัส ISBN
978-616-11-4960-4
ชื่อผู้แต่ง
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาทางด้านโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งหวังการเข้าถึงการให้บริการประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้จัดทำแนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง เพื่อพัฒนาระบบและทักษะความรู้ในการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตภายในชุมชนของหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งต้องทำหน้าที่มากกว่าการเป็นผู้ดูแลสถานที่ หรือผู้พักอาศัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้พักอาศัย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน นิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการด้านสุขภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและใช้เป็นทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
หน่วยงาน
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ข้อมูลกลุ่มโรค
กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค
ข้อมูลโรค
พัฒนาระบบ
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
72
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
นัพวุฒิ ชื่นบาล
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/177
คำค้น
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ, หมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง, Control and Prevention of Disease, health hazard, Urban Village
ดาวน์โหลด full paper