รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guidelines for treatment and care of PLHIV with TB co-infection
รหัส ISBN
978-616-11-4935-2
ชื่อผู้แต่ง
-
รายละเอียด
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วมฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานระดับประเทศ ทำให้บุคลากรสาธารณสุขและผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับโรคเอดส์และวัณโรค ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา รวมทั้งมีการเชื่อมประสานให้เกิดความต่อเนื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม ทั้งในระดับสถานพยาบาลและในชุมชน
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคเอดส์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
146
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
อัญชลี อวิหิงสานนท์, สายรัตน์ นกน้อย, เครือทิพย์ จันทรธานีวัฒน์, อรณิชา นิยมศรีสมศักดิ์, รังสิมา โล่ห์เลขา, รอม เหลืองวัฒนพงศ์, และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/176
คำค้น
การดูแลรักษา, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, วัณโรค, treatment and care, PLHIV, TB, co-infection
ดาวน์โหลด full paper