รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Assessment guideline for CBO provided HIV services.
รหัส ISBN
978-616-11-4927-7
ชื่อผู้แต่ง
นฤมล ตรีเพชรศรีอุุไร, รศ. นพ.วิสููตร ฟองศิริไพบููลย์, รศ. ดร.โยธิน แสวงดี, ดร.อรุุณี ไพศาลพาณิชย์กุุล, ดร.กุุลระวี วิวัฒนชีวิน
รายละเอียด
กรมควบคุุมโรค กองโรคเอดส์และโรคติดต่่อทางเพศสัมพันธ์ ร่่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้พัฒนามาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติิดต่่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชนขึ้้น เพื่่อให้องค์กรภาคประชาสังคมซึ่่งเป็นองค์กรที่่มีศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มประชากรหลักที่่มีลักษณะเฉพาะที่่ระบบบริการสุขภาพภาครัฐไม่อาจเข้าถึงได้อย่างทั่่วถึง ใช้เป็นแนวทางการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำหรับกลุ่มประชากรหลัก เพื่่อเชื่่อมโยงบริการสุขภาพด้านการป้องกันโรคในชุมชน เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ กระทรวงสาธารณสุุข กรมควบคุุมโรค จึงพัฒนาระบบการกำกับมาตรฐานผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมที่่จัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยองค์กรภาคประชาสังคมที่่ผ่่านการตรวจประเมินมาตรฐานฯ ของกรมควบคุมโรค จะนำไปเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่่งในการพิจารณาให้องค์กรภาคประชาสังคมขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคเอดส์
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
58
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
นฤมล ตรีเพชรศรีอุไรฅ, อรพิณ สุุขศรีพานิช
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/175
คำค้น
แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน
ดาวน์โหลด full paper