รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guidelines for collecting and analyzing biological samples for mining
รหัส ISBN
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ถือประทานบัตร หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ รวมทั้งหน่วยงานที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางสำหรับการเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ การเปรียบเทียบค่าอ้างอิงทางสุขภาพ (Reference Value) การเลือกใช้บริการห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน รวมถึงข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarker) ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้จะเป็นสิ่งสนับสนุนให้กับสถานประกอบกิจการ รวมถึงแหล่งกำเนิดมลพิษ ใช้ในการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
51
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
อรพันธ์ อันติมานนท์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/174
คำค้น
แนวปฏิบัติ, การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ, เหมืองแร่, collecting and analyzing biological samples, mining
ดาวน์โหลด full paper