รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Coaching and Counseling for HIV Testing with HIV Self Screening Test Curriculum
รหัส ISBN
978-616-11-4959-8
ชื่อผู้แต่ง
อัจฉรา ภักดีพินิจ
รายละเอียด
การพัฒนาหลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของผู้ให้บริการปรึกษาจากหน่วยบริการภาครัฐและภาคประชาสังคมในการให้บริการปรึกษาด้านเอชไอวีในการโค้ชและการให้บริการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วย HIV Self Screening Test ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการปรึกษาและการตรวจคัดกรองเอชไอวีเพื่อทราบสถานะการติดเชื้อ รวมทั้งเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและการป้องกันได้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางพัฒนาระบบบริการการให้การปรึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคเอดส์
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
80
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
อัจฉรา ภักดีพินิจ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/173
คำค้น
การโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวี, ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง, HIV Self Screening Test
ดาวน์โหลด full paper