รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Maritime medicine for public health professional
รหัส ISBN
978-616-11-4934-5
ชื่อผู้แต่ง
กรมควบคุมโรค, กรมแพทย์ทหารเรือ
รายละเอียด
ตำราเรื่องเวชศาสตร์ทางทะเล สำหรับบุคลากรสาธารณสุขเล่มนี้ จัดทำขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเล (Maritime Medicine) ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข และกองทัพเรือ โดยกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่่อเจ้าหน้าที่่บุคลากรสาธารณสุขที่่ปฏิบัติงานในพื้้นที่ชายฝั่งทะเล มีองค์ความรู้ความเข้าใจในด้านเวชศาสตร์ทางทะเล เพื่่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและดำเนินงานด้านเวชศาสตร์ทางทะเลในพื้้นที่ของตน
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
177
พิมพ์ครั้งที่
-
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/170
คำค้น
เวชศาสตร์ทางทะเล, Maritime medicine
ดาวน์โหลด full paper