รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Occupation health guideline to prevent exposed health workers in hospitals from SAR-CoV-2 virus
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย
รายละเอียด
บุคลากรสุขภาพ (health workers) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุขประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงทางการแพทย์ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่โรงครัว โรงซักฟอก ฯลฯ ซึ่งนับเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าผู้ประกอบอาชีพในภาคการทำงานอื่นๆ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ ที่บุคลากรต้องสัมผัสจากการให้บริการ
หน่วยงาน
สถาบันราชประชาสมาสัย
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
40
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2564
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/153
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper