รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Efficiency validation of the academic product on surveillance, prevention and control of diseases and health risks.
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองนวัตกรรมและวิจัย
รายละเอียด
กรมควบคุมโรค โดยกองนวัตกรรมและวิจัยมีกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ พัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก (คู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐานและมาตรการ) สนับสนุนการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล จากการดำเนินงาน ที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคได้มีการจัดทำคู่มือ แนวทาง หลักสูตร มาตรฐานและมาตรการ เพื่อให้เครือข่ายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างไรก็ตามการจัดทำผลิตภัณฑ์หลักดังกล่าว ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนการเผยแพร่ จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งดำเนินการในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคใช้เป็นแนวทางในการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์หลัก ก่อนการเผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนได้ที่ https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/
หน่วยงาน
กองนวัตกรรมและวิจัย
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
40
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2564
บรรณาธิการ
กลุ่มจัดการความรู้และพัฒนามาตรฐานวิชาการ กองนวัตกรรมและวิจัย
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/151
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper