รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Mercury Poisoning
รหัส ISBN
978-616-11-4811-9
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด
สารปรอทเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติใินรูปแบบของสินแร่ และยังมีการนำสารปรอทมาใช้ในการประกอบกิจการและการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทำให้มีปรอทปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมการทำงาน และในสิ่งแวดล้อมทั่วไปได้ เนื่องจากสารปรอทมีพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ นานาประเทศจึงให้ความสำคัญในการร่วมมือลดความเสี่ยงภัยต่อการได้รับสัมผัสสารปรอทและปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้มีการลงนามเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีในอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และมีการดำเนินการนโยบายของประเทศตามพันธกรณี ซึ่งนโยบายหนึ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดทำคู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอทนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยี และมาตรการ ความปลอดภัย และกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายใช้ประโยชน์ในการดำเนินการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและปกป้องสิ่งแวดล้อมจากพิษสารปรอท
หน่วยงาน
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster Env-Occ
ข้อมูลโรค
โรคจากการประกอบอาชีพ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
166 หน้า
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2565
บรรณาธิการ
ดร.นลินี ศรีพวง, ดร. นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม, ดร.พัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/147
คำค้น
สารปรอท
ดาวน์โหลด full paper