รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
CHIKUNGUNYA FEVER
รหัส ISBN
978-974-297-913-3
ชื่อผู้แต่ง
นายแพทย์สุวิช ธรรมเปาโล และคณะ
รายละเอียด
โรคไข้ปวดข้อยังลาย พบในประเทศไทยครั้งแรกปี 2501 ที่กทม. จากนั้นมีรายงานการระบาดประปรายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และในปลายปี 2551 พบว่า มีการระบาดใหญ่ที่จ. ชายแดนใต้ ต่อเนื่องมาจนปี 2552 โรคได้เผยแพร่ระบาดไปยังพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และกระจายไปในบางพื้นที่ของประเทศ โดยการเคลื่อนย้ายของประชากรเป็นปัจจัยสำคัญในการระบาด การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค กรมควบคุมโรคได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการควบคุมโรค เพื่อเร่งรัดการเฝ้าระวัง สกัดกั้นการแพร่ระบาด การป้องกันและควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วย การเผยแพร่ความรู้ แนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชน ส่งเสริมบทบาทของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมพร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อนำโดยแมลง
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
79
พิมพ์ครั้งที่
2
ปีที่ตีพิมพ์
2552
บรรณาธิการ
นายแพทย์อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/14
คำค้น
แมลง
ดาวน์โหลด full paper