รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือโรคเมลิออยด์
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือโรคเมลิออยด์
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guideline of Melioidosis
รหัส ISBN
978-616-11-4663-4
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
โรคเมลิออยด์ หรือโรคเมลิออยโดสิส เป็นโรคติดเชื้อที่สำคัญในประเทศไทย และประเทศในเขตร้อนชื้นทั่วโลก จากข้อมูลของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 70 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2558 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเมลิออยด์ที่มีผลเพาะเชื้อยืนยันอย่างน้อยปีละ 1,700 ราย เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 700 ราย “กลุ่มเสี่ยง คือ เกษตรกร หรือผู้ที่ต้องทำงานสัมผัสกับดินและน้ำโดยตรง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรัง และโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง”
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
218
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2564
บรรณาธิการ
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/129
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper