รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Guide for Assessment Criteria for Non-Smoking Schools For educational establishments below the tertiary level
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายละเอียด
การพัฒนากลไกและขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีคู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา ซึ่งใช้ 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่เป็นเครื่องมือสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพัฒนาการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีคู่มือเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยจัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำ และพัฒนามาตรฐาน หรือคู่มือ หรือหลักสูตร หรือแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาของหน่วยงานต่างๆ
หน่วยงาน
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster NATI
ข้อมูลโรค
การควบคุมการบริโภคยาสูบ
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
96
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2564
บรรณาธิการ
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/118
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper