รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
หลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
หลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมและกำจัดยุงลาย
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Chemical spraying techniques to control and eliminate mosquitoes (Aedes spp.).
รหัส ISBN
9786161145071
ชื่อผู้แต่ง
นางสาววิรัชยา คงถาวร นางสาวจิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ นายสามารถ เฮียงสุข และนายอานุวัฒ ราณรงค์
รายละเอียด
"โรคติดต่อนำโดยยุงลาย" เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยมียุงลายบ้าน และยุงลายสวน เป็นพาหะนำโรคหลัก จากรายงานการระบาดของโรคทางสถิติในปัจจุบันยังมีอัตราผู้ป่วยสูงและพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ทุกปี การควบคุมและกำจัดยุงลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งทำได้ทั้งวิธีทางกายภาย ชีวภาพ และเคมี ทั้งในปัจจุบันยังต้องเน้นการใช้วิธีทางเคมีเมื่อเกิดการระบาดของโรค เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดโรคมาตรการหลักในการควบคุมยุงลายพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
หลักสูตร
จำนวนหน้า
75
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นางสาววิรัชยา คงถาวร และนางสาวจิรวรรณ ทวีเขตกรณ์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/108
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper