รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV&STIs Literacy)
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (HIV&STIs Literacy)
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
978-616-11-4403-6
ชื่อผู้แต่ง
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นทิศทางการดำเนินงานเพื่อใช้หลักการและกระบวนการในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผลจากการวิเคราะห์ของผู้มีส่วนร่วมการดำเนินงานของทั้วส่วนกลางและพื้นที่ พบว่า มีกลุ่มที่ต้องเร่งรัดการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กลุ่มประชากรหลัก เช่น กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ผู้หญิงข้ามเพศ (TG) ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) เป็นต้น 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่สำคัญเน้นกลุ่มเยาวชน และ 3. กลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หน่วยงาน
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
260
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นางนุชนารถ แก้วดำเกิง และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/107
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper