รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้า สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Training Modules for Tuberculosis Personnel
รหัส ISBN
978-616-11-4318-3
ชื่อผู้แต่ง
นางนภักสรณ์ บงจภร
รายละเอียด
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) เป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับโรคและภัยคุกคามที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน จัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2548(1) ในระดับอำเภอ ต่อมาในปี พ.ศ.2554 กรมควบคุมโรค ได้กำหนดนโยบายอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน และจัดให้มีระบบการเฝ้าระวังเหตุการณ์สาหรับทีม SRRT เครือข่ายระดับตำบล จำนวน 2,775 ทีม และขยายเต็มพื้นที่ในปี 2555 ภารกิจสำคัญของทีม SRRT คือ การป้องกันควบคุมโรค เน้นการเฝ้าระวัง หยุด หรือจำกัดการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็ว และเนื่องจากสมาชิกในทีมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ทั้งระดับตำบล/ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลาง จึงจำเป็นต้องมีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยผลักดันการพัฒนาขีดความสามารถของทีม SRRT โรคพิษสุนัขบ้า มุ่งสู่การเป็นทีม SRRT มืออาชีพ (Professional SRRT) เพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
50
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/106
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper