รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการเฝ้าระวังและตอบโต้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Surveillance and Response Guideline for Adverse Events Following Immunization, Thailand
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
กองระบาดวิทยา
รายละเอียด
การป้องกันและควบคุมโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งด้วยกลยุทธ์ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ดังนั้นจึงมีการใช้วัคซีนป้องกันโรคอย่างแพร่หลาย และมีการผลิตวัคซีนชนิดใหม่ที่ใช้ป้องกันโรคต่างๆ มากขึ้น การผลิตวัคซีนได้พัฒนาจนถือว่ามีความปลอดภัยสูง แต่อาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคจึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยของการใช้วัคซีน
หน่วยงาน
กองระบาดวิทยา
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
130
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/104
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper