รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Dog owner handbook
รหัส ISBN
-
ชื่อผู้แต่ง
งานโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ กองโรคติดต่อทั่วไป
รายละเอียด
คู่มือประชาชนคนเลี้ยงสุนัข จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้องตามหลักสังคม และวิธีการลดหรือ หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสุนัขกัด เพื่อให้คนและสุนัขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ปลอดภัย ไร้โรคพิษสุนัขบ้า โดยทุกภาคส่วนร่วมมือกันป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ซึ่งตรงกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศที่จะกวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี 2563 และกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day)” ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญใส่ใจ และให้ความร่วมมือกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปโดยเร็ว
หน่วยงาน
กองโรคติดต่อทั่วไป
ข้อมูลกลุ่มโรค
-
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
34
พิมพ์ครั้งที่
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
-
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/103
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper