รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
Training Modules for Tuberculosis Personnel
รหัส ISBN
978-616-11-4446-3
ชื่อผู้แต่ง
กองวัณโรค
รายละเอียด
คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค (Training Modules for Tuberculosis Personnel) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวัณโรคนี้ เป็นการปรับปรุงจากแนวทางการควบคุมวัณโรค ประเทศไทย พ.ศ.2561 ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561 จึงได้มีการอธิบายเพิ่มเติมถึงสถานการณ์วัณโรคให้เป็นปัจจุบันสอดแทรกตัวอย่าง และสรุปเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย คู่มืออบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานวัณโรค ประกอบด้วย การติดเชื้อและการป่วยวัณโรคสถานการณ์และยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค คำจำกัดความวัณโรค การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ฯลฯ
หน่วยงาน
กองวัณโรค
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster SALTH
ข้อมูลโรค
วัณโรค
ประเภทหนังสือ
คู่มือ
จำนวนหน้า
153
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
แพทย์หญิงศรีประภา เนตรนิยม แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี และแพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/102
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper