รูปหน้าปกเล่มผลงานวิชาการ
แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (ไทย)
แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค
ชื่อผลงานวิชาการ (อังกฤษ)
รหัส ISBN
978-616-11-4463-0
ชื่อผู้แต่ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
รายละเอียด
แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในชุมชนที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ สำหรับบุคลากรทางสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานระบาดวิทยาและควบคุมโรค เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ผ่านการพิจารณาจากคณะที่ปรึกษา คณะจัดทำกรอบเนื้อหา และคณะทำงาน ซึ่งเป็นบุคลากรจากกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ แนวทางประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปของโรคอาหารเป็นพิษ ส่วนที่ 2 แนวทางการสอบสวนการระบาดโรคอาหารเป็นพิษ ผู้จัดทำมีความมุ่งหมายรวบรวมเนื้อหาที่สำคัญต่อการสอบสวน และควบคุมโรคอาหารเป็นพิษไว้ในเล่มเดียว เน้นความกระชับเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาคสนาม
หน่วยงาน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
ข้อมูลกลุ่มโรค
Cluster CD
ข้อมูลโรค
-
ประเภทหนังสือ
แนวทาง
จำนวนหน้า
102
พิมพ์ครั้งที่
1
ปีที่ตีพิมพ์
2563
บรรณาธิการ
นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร และคณะ
Urllink
http://klb.ddc.moph.go.th/dataentry/handbook/form/100
คำค้น
ดาวน์โหลด full paper