ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) Correction Medicine Online Course (E-learning). สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - 21 45 รายละเอียด
2 no image. แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ - - - กองโรคติดต่อทั่วไป - 0 28 รายละเอียด
3 no image. แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2563/2564 - - - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - 0 50 รายละเอียด
4 แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล Occupation health guideline to prevent exposed health workers in hospitals from SAR-CoV-2 virus ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย - 160 288 รายละเอียด
5 แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย แนวทางการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพในลูกจ้างที่ทำงานสัมผัสสารเคมีกลุ่มโลหะหนักและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย Guideline of risk assessment and health surveillance among heavy metal and volatile organic compounds exposed workers. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสถาบันราชประชาสมาสัย 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย Cluster Env-Occ 123 67 รายละเอียด
6 หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หลักสูตรการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ Efficiency validation of the academic product on surveillance, prevention and control of diseases and health risks. กองนวัตกรรมและวิจัย 2564 กองนวัตกรรมและวิจัย - 42 92 รายละเอียด
7 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2564 National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand 2021 กองวัณโรค 2564 กองวัณโรค Cluster SALTH 3773 2816 รายละเอียด
8 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับพื้นฐาน) Diabetes and Hypertension management training course (Basic Level) กองโรคไม่ติดต่อ 2564 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 148 324 รายละเอียด
9 แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการมูลฝอย Guidelines for Waste Collectors regarding Health Care in Waste Management. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 10 74 รายละเอียด
10 no image. คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสารปรอท - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - 0 43 รายละเอียด
11 คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ A Manual for COVID-19 Prevention and Controls for Manufacturing Industries กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมสุขภาพจิต 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - 47 176 รายละเอียด
12 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) Manual for Surveillance, Prevention, and Control of Diseases and Health Threats Caused by PM2.5 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 57 118 รายละเอียด
13 แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข แนวทางการให้สุขศึกษาเรื่อง การกินยาสำหรับผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในสถานบริการสาธารณสุข Health Education Guidelines for Uncomplicated Malaria Treatment in the Health Facility. ดร.นารถลดา ขันธิกุล ดร.อังคณา แซ่เจ็ง นางสาวธัญญาพรรณ เรือนทิพย์ และนางสาวธรรณิการ์ ทองอาด 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ Cluster CD 52 250 รายละเอียด
14 no image. คู่มือวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดี (G6PD) สำหรับผู้ป่วยมาลาเรีย - - - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - 0 54 รายละเอียด
15 no image. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ และการควบคุมคุณภาพ Manual on Standard Operating Procedures for malaria microscope and Quality Control นางสาวอังคณา แซ่เจ็ง และคณะ 2564 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - 67 279 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562