ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 no image. คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค - - - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - 0 6 รายละเอียด
2 no image. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการปรับกิจกรรมและงบประมาณระหว่างดำเนินงาน ระหว่างหน่วยงานผู้รับทุนหลัก (PR) และหน่วยงานผู้รับทุนรอง (SR)/หน่วยงานร่วมดำเนินการ (IA) - - - สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก - 0 30 รายละเอียด
3 มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มาตรฐานระบบบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ Standard of Thailand National Quitline กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 49 121 รายละเอียด
4 หลักสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค หลักสูตรการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ (Routine to Research: R2R) และความรู้พื้นฐานในการทำวิจัย สำหรับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค Routine to Research (R2R) and basic knowledge of research for DDC officers (e-Learning) กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค 2565 กองนวัตกรรมและวิจัย กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 944 606 รายละเอียด
5 no image. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 0 104 รายละเอียด
6 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) แนวทางการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เขตเมือง ด้วยกลไกอาสาสมัครชุมชน (อสช.) Guidelines for Control and Prevention of COVID-19 in Urban Settings Using Community Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 86 242 รายละเอียด
7 no image. คู่มือการติดตามสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ในสถานบริการสุขภาพ - - - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - 0 45 รายละเอียด
8 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 คู่มือชุดเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ภายใต้การอบรมหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น รุ่นที่ 1 Guideline on NCD Prevention and Control Toolkits for Local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 162 272 รายละเอียด
9 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส แนวทางการป้องกันควบคุมโรคสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส Guidelines for prevention and control of Streptococcus Suis. กองโรคติดต่อทั่วไป 2565 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 267 363 รายละเอียด
10 หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น หลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น NCD Prevention and Control Curriculum for local Leader กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค/กองสาธารณสุขท้องถิิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 322 431 รายละเอียด
11 หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) หลักสูตรฝึกอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) Training Curriculum for Disease Control Volunteers สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 348 723 รายละเอียด
12 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (E-Learning) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (E-Learning) - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 2564 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 44 139 รายละเอียด
13 หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสั้นออนไลน์ (E-learning) Correction Medicine Online Course (E-learning). สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา 2564 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา - 204 167 รายละเอียด
14 แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ แนวทางจัดหลักสูตรพนักงานจุลทัศนกร ผู้อบรมใหม่ด้านการวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ Guidelines of stool examination for helminthiasis diagnosis among microscopist course กองโรคติดต่อทั่วไป 2564 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 89 129 รายละเอียด
15 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อไอวี ประเทศไทย ปี 2564-2565 Thailand National Guidelines on HIV/AIDS Treatment and Prevention 2021-2022 ศ. นพ.เกียรติ รักรุ่งธรรม, ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, ศ. พญ.เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์, ศ. นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์, ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ, และคณะ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 698 714 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562