ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 SAT Guideline Model for Public Health Agency in Health Region 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 20 60 รายละเอียด
2 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข Healthy, Safety, and Happy Workplace Auditor Training Course กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 2 36 รายละเอียด
3 หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Principal Epidemiology Course for Back Office Personnel of Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 42 57 รายละเอียด
4 แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล Guidelines for management when a person with high blood pressure is identified in a hospital กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 1708 1590 รายละเอียด
5 คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) Manual for Public Sector Management Quality Award 4.0 Checklist (PMQA 4.0 Checklist) Department of Disease Control (revised version) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 31 85 รายละเอียด
6 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard in Urban Village สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 4 62 รายละเอียด
7 no image. แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม - - - กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - 0 34 รายละเอียด
8 แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Assessment guideline for CBO provided HIV services. นฤมล ตรีเพชรศรีอุุไร, รศ. นพ.วิสููตร ฟองศิริไพบููลย์, รศ. ดร.โยธิน แสวงดี, ดร.อรุุณี ไพศาลพาณิชย์กุุล, ดร.กุุลระวี วิวัฒนชีวิน 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 0 185 รายละเอียด
9 แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ Guidelines for collecting and analyzing biological samples for mining กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 7 83 รายละเอียด
10 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) Coaching and Counseling for HIV Testing with HIV Self Screening Test Curriculum อัจฉรา ภักดีพินิจ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 5 64 รายละเอียด
11 คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ คู่มือเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Manual for Surveillance, Prevent and Control of COVID-19 in Health Personel, Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province ธิดา นิ่มมา, วันวิสา ประทุม, จักรพงษ์ เพ็งแจ้ง, ศิริพร กวินธัญสิริ, อุทัยพร อัครานุภาพพงศ์, วัชรา จันทร์กระจ่าง, และคณะ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Cluster CD 136 196 รายละเอียด
12 no image. แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนการดื้อยาต้านจุลชีพ - - - กองระบาดวิทยา - 0 97 รายละเอียด
13 คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือเวชศาสตร์ทางทะเลสำหรับบุคลากรสาธารณสุข Maritime medicine for public health professional กรมควบคุมโรค, กรมแพทย์ทหารเรือ 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 49 152 รายละเอียด
14 คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ คู่มือการดูแลสุขภาพกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ Health care guideline during Coronavirus Disease 2019 for Migrant Health Volunteer นางสาววนิดา สังยาหยา, นางสาวพัณณิตา ครุุฑนาค, นางสาวปาริฉัตร สุุวรรณเมือง 2565 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา Cluster CD 18 108 รายละเอียด
15 คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค คู่มือสารเคมีและเครื่องพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมยุงพาหะนำโรค Manual on insecticide and pesticide application equipment for vector control diseases. บุญเสริม อ่วมอ่อง และคณะ 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง Cluster CD 99 121 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562