ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 no image. คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า - - - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - 0 17 รายละเอียด
2 no image. แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค - - - กองระบาดวิทยา - 0 25 รายละเอียด
3 หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ E-Learning courses on the implementation of integrated smoke-free schools กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 116 323 รายละเอียด
4 คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) Manual for Urban Migrant Health Volunteer Training for Surveillance Prevention and Control of COVID-19 (For Public Health Personnel) นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, หลินฟ้า อุปัชฌาย์, ธัญญา รอดสุข, แก้วใจ มาทอง, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, และคณะ 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 49 214 รายละเอียด
5 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง) Diabetes and Hypertension management training course (Intermediate Level) กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 162 225 รายละเอียด
6 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 แนวทาง SAT ต้นแบบสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขระดับพื้นที่ ในเขตสุขภาพที่ 3 SAT Guideline Model for Public Health Agency in Health Region 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 121 213 รายละเอียด
7 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข Healthy, Safety, and Happy Workplace Auditor Training Course กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 94 183 รายละเอียด
8 หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตรระบาดวิทยาสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ Principal Epidemiology Course for Back Office Personnel of Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 287 351 รายละเอียด
9 แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล แนวทางการจัดการเมื่อพบผู้รับบริการมีความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาล Guidelines for management when a person with high blood pressure is identified in a hospital กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 3935 3249 รายละเอียด
10 คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง) Manual for Public Sector Management Quality Award 4.0 Checklist (PMQA 4.0 Checklist) Department of Disease Control (revised version) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 121 261 รายละเอียด
11 แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง แนวทางการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรรเขตเมือง Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard in Urban Village สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 221 227 รายละเอียด
12 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีวัณโรคร่วม Guidelines for treatment and care of PLHIV with TB co-infection - 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 77 379 รายละเอียด
13 แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชุมชน Assessment guideline for CBO provided HIV services. นฤมล ตรีเพชรศรีอุุไร, รศ. นพ.วิสููตร ฟองศิริไพบููลย์, รศ. ดร.โยธิน แสวงดี, ดร.อรุุณี ไพศาลพาณิชย์กุุล, ดร.กุุลระวี วิวัฒนชีวิน 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 202 465 รายละเอียด
14 แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ แนวปฏิบัติการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ สำหรับเหมืองแร่ Guidelines for collecting and analyzing biological samples for mining กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 31 154 รายละเอียด
15 หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) หลักสูตรการโค้ชและการปรึกษาเพื่อตรวจเอชไอวีด้วยชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง (HIV Self Screening Test) Coaching and Counseling for HIV Testing with HIV Self Screening Test Curriculum อัจฉรา ภักดีพินิจ 2565 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 170 331 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562