ลำดับ ปกหนังสือ ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ หน่วยงาน กลุ่มโรค จำนวน
ดาวน์โหลด
จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 แนวทางการจัดบริการหน่วยบริการสุขภาพผู้เดินทาง แนวทางการจัดบริการหน่วยบริการสุขภาพผู้เดินทาง Guidelines for organizing travelers' health service units คณะทำงานพัฒนาแนวทางการจัดบริการหน่วยบริการสุขภาพผู้เดินทาง 2566 กองโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มแผนงานระบบควบคุมโรค 17 157 รายละเอียด
2 แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566 แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566 Clinical Practice Guideline Tuberculosis Prevention Treatment 2023 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุช 2566 กองวัณโรค Cluster SALTH 13 131 รายละเอียด
3 no image. คู่มือประกอบการใช้งานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ - - - สถาบันบำราศนราดูร - 0 119 รายละเอียด
4 คู่มือลดการตีตราและเลือกปฏิบัติด้านวัณโรค สำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือลดการตีตราและเลือกปฏิบัติด้านวัณโรค สำหรับบุคลากรสาธารณสุข Handbook of reducing stigma and discrimination in tuberculosis for healthcare personnel กองวัณโรค 2566 กองวัณโรค Cluster SALTH 750 226 รายละเอียด
5 คู่มือเห็ดพิษ คู่มือเห็ดพิษ Mushroom Poisoning ปรีชาพล ปึ้งผลพูล, ไอรินลดา วิศิษฎ์พรกุล, สุภนุช บุญสุขมาก, ธีรพล ใจกล้า 2566 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 552 250 รายละเอียด
6 หลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพ่น หลักสูตรการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายและการบำรุงรักษาเครื่องพ่น Insecticide spraying for Aedes control and fog generator maintenance course นที ชาวนา, ญาดา โตอุตชนม์, ปาริฉัตร เสาสูง 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา Cluster CD 240 561 รายละเอียด
7 แนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงานลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด Implementation guidelines for reducing salt and sodium consumption at the provincial level กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2566 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 2321 2275 รายละเอียด
8 หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II) หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ระดับกลาง II) Diabetes and Hypertension management training course (Intermediate Level II) ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง, วรัญญา ตรีเหลา, รุ่งนภา ลั่นอรัญ, สุภาพร หน่อคํา, จิตตรา ธัญญารักษ์ 2566 กองโรคไม่ติดต่อ Cluster NATI 350 426 รายละเอียด
9 หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เอดส์ ในเรือนจำ หลักสูตรการสร้างการรับรู้และความเข้าใจการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี เอดส์ ในเรือนจำ A Course on Promoting Awareness and Understanding to Reduce Stigma and Discrimination Related to HIV, AIDS in Prisons กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 2566 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Cluster SALTH 11 240 รายละเอียด
10 แนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 แนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 Guidelines for surveillance and investigation of occupational diseases and environmental diseases under occupational diseases and environmental diseases control Act B.E.2562 (A.D.2019) สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, เกศ ชัยวัชราภรณ์, ณรงค์ภณ ทุมวิภาต, หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม, พรพิมล กองทิพย์, ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 2566 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Cluster Env-Occ 251 986 รายละเอียด
11 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก Guidelines for Control and Prevention of Disease and health hazard for childcare teacher สมนึก เลิศสุโภชวณิชย์, อาริยา กล่อมกลิ่นสุข, จันทร์จิรา เสนาพรม, อรทัย ทองฝาก, นัยน์ปพร ผลสนอง 2566 กองโรคติดต่อทั่วไป Cluster CD 6241 11867 รายละเอียด
12 คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า คู่มือการป้องกันการบาดเจ็บและป้องกันการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพเย็บผ้า Manual for Prevention of Musculoskeletal Disorders for Sewing Worker สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี Cluster Env-Occ 247 371 รายละเอียด
13 แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค Guideline for investigation and control of tuberculosis กองระบาดวิทยา กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2566 กองระบาดวิทยา Cluster SALTH 169 465 รายละเอียด
14 หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ หลักสูตร E-learning เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่แบบบูรณาการ E-Learning courses on the implementation of integrated smoke-free schools กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 2565 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ Cluster NATI 240 701 รายละเอียด
15 คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเขตเมือง (อสต. เขตเมือง) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำหรับบุคลากรสาธารณสุข) Manual for Urban Migrant Health Volunteer Training for Surveillance Prevention and Control of COVID-19 (For Public Health Personnel) นิติรัตน์ พูลสวัสดิ์, สุรสักย์ ธไนศวรรยางค์กูร, หลินฟ้า อุปัชฌาย์, ธัญญา รอดสุข, แก้วใจ มาทอง, ณัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์, และคณะ 2565 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง Cluster CD 194 467 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวอรุณี คำจันทร์วงศ์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562