ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
106 ณัฐญากร มอญขันธ์ NATTAYAKORN NONKHAN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - SYSTEM 149 รายละเอียด
107 นศินี ศรีสมบูรณ์ NASINEE SRISOMBUN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - CD / CD 115 รายละเอียด
108 จุฬารัตน์ นามเพ็ง CHULARAT NAMPENG สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SYSTEM 136 รายละเอียด
109 วงศกร อังคะคำมูล WONGSAKORN ANGKHAKHUMMOOL สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - EN-OCC 177 รายละเอียด
110 ปิยธิดา ภูตาไชย PIYATIDA POOPTACHAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - CD / CD 103 รายละเอียด
111 ณัฐกฤตา บริบูรณ์ NUTTHAKRITTA BORIBUN สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / TB 117 รายละเอียด
112 พรรณรัตน์ เป็นสุข PANNARAT PENSUK สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - SYSTEM 163 รายละเอียด
113 ศาริณี เรี่ยวแรง SARINEE REAWRANG สถาบันบำราศนราดูร - - ไม่ระบุ 152 รายละเอียด
114 สุวรรณี ใจคำ SUWANNEE JAICUM สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - SYSTEM 110 รายละเอียด
115 นาธาน กุลภัทรเวท NATHAN KUNLAPHATTHARAWET สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง - - SYSTEM 184 รายละเอียด
116 พฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย PRUEKSARAWUTH JAKSUAY สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - SYSTEM 109 รายละเอียด
117 พัชรินทร์ บุญอินทร์ PATCHARIN BOON-IN กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 149 รายละเอียด
118 ประภารัตน์ พรมเอี้ยง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 209 รายละเอียด
119 นภัสสร สอาด Naphatsorn Sa-ard สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - - SYSTEM 146 รายละเอียด
120 ภณิดา ถึกสาย PHANIDA THUKSAI สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - SYSTEM 127 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562