ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1141 บังอร เทพเทียน Bang-on Thepthien สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - NCD 103 รายละเอียด
1142 พีระ บูรณะกิจเจริญ Peera Buranakitjaroen คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ไม่ระบุ - NCD 157 รายละเอียด
1143 ราม รังสินธุ์ Ram Rungsin กองการศึกษา ไม่ระบุ - NCD 185 รายละเอียด
1144 วิชัย เอกพลากร Wichai Aekplakorn - ไม่ระบุ - NCD 107 รายละเอียด
1145 ปริญญ์   วาทีสาธกกิจ Prin คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ระบุ - NCD 100 รายละเอียด
1146  มาลินี เหล่าไพบูลย์  Malinee Laopaiboon  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ - 102 รายละเอียด
1147 เชษฐา งามจรัส Chetta Ngamjarus คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ - 119 รายละเอียด
1148 พอใจ พัทธนิตย์ธรรม - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ - 97 รายละเอียด
1149 ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย - คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ - 111 รายละเอียด
1150 เริงฤดี มณีภัคธร Reongrudee Maneepakhathorn - ไม่ระบุ - 116 รายละเอียด
1151 จุฑามาส ทองสองสี Juthamas Thongsongsee - ไม่ระบุ - 136 รายละเอียด
1152 วิทวัช วิริยะรัตน์ - - ไม่ระบุ - 94 รายละเอียด
1153 -  Duncan R. Smith   - ไม่ระบุ - 89 รายละเอียด
1154 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ - - ไม่ระบุ - 106 รายละเอียด
1155 ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ - - ไม่ระบุ - 92 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562