ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
91 สิริพร มนยฤทธิ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / AIDS 23 รายละเอียด
92 บังอร โฉมสันเทียะ BANG-ON CHOMSANTHIA กองคลัง - - SYSTEM 27 รายละเอียด
93 ปรีญานงค์ ดงหงษ์ PREYANONG DONGHONG สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - SYSTEM 25 รายละเอียด
94 สุทิภรณ์ บรรจงปรุ SUTHIPORN BANJONGPARU สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - SYSTEM 34 รายละเอียด
95 สามารถ พันธ์เพชร SAMART PUNPETCH สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / AIDS 24 รายละเอียด
96 จุฑามาศ คุณธรรม JUTHAMAT KUNNATHUM สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - SYSTEM 32 รายละเอียด
97 ภูมิพัฒน์ นริษทิ์ภูวพงษ์ ACTING SUB Lt. PHUMIPHAT NARITPHUWAPHONG สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - SYSTEM 23 รายละเอียด
98 วิทยา เดชคุณ VITTAYA DETKUN กองบริหารทรัพยากรบุคคล - - SYSTEM 25 รายละเอียด
99 มณฑิรา เฉลิมเกียรติสกุล MONTIRA CHALERMKIATSAKUL สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / AIDS 22 รายละเอียด
100 สุภาพร พูลเพิ่ม SUPAPORN POOLPERM สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / AIDS 28 รายละเอียด
101 สิรินันท์ ชาน SIRINUN CHAN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - SYSTEM 24 รายละเอียด
102 วรวัตต์ ชาญวิรัตน์ WORAWAT CHANWIRAT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - CD / CD 30 รายละเอียด
103 สุพัสตรา เสนสาย SUPASTRA SENSAI สถาบันบำราศนราดูร - - NATI 24 รายละเอียด
104 จักรี ศรีแสง Jakkree Srisang สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น - - SYSTEM 23 รายละเอียด
105 สมัญญา มุขอาษา SAMUNYA MUKARSA สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / TB 63 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562