ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 ธุวาพร สุวรรณลา - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
47 พัชริดา บุญเดช - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 25 รายละเอียด
48 วราภรณ์ เอมะรุจิ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 24 รายละเอียด
49 สุธาสินี มาแดง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - CD / VECTOR 20 รายละเอียด
50 จักรพันธ์ พ่วงปาน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 25 รายละเอียด
51 ธวัชชัย ปานสมบัติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 22 รายละเอียด
52 วิรัชยา คงถาวร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 28 รายละเอียด
53 ไพฑูรย์ เนียมหอม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 25 รายละเอียด
54 สุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 23 รายละเอียด
55 ปิยพัฒน์ ทองภูเบศร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 21 รายละเอียด
56 มะลิวัลย์ สุรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 25 รายละเอียด
57 ธีระยุทธ ก่ำสีดา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
58 เฉลิมชัย เตชะรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
59 อัฉริยา มหาวงศ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - CD / VECTOR 23 รายละเอียด
60 สุริยันต์ บุติมาลย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - CD / VECTOR 25 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562