ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
46 ธุวาพร สุวรรณลา - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 109 รายละเอียด
47 พัชริดา บุญเดช - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 82 รายละเอียด
48 วราภรณ์ เอมะรุจิ - กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 127 รายละเอียด
49 สุธาสินี มาแดง - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - - CD / VECTOR 102 รายละเอียด
50 จักรพันธ์ พ่วงปาน - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 123 รายละเอียด
51 ธวัชชัย ปานสมบัติ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 92 รายละเอียด
52 วิรัชยา คงถาวร - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ - - CD / VECTOR 135 รายละเอียด
53 ไพฑูรย์ เนียมหอม - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 94 รายละเอียด
54 สุประสันน์ วิริยะวงศานุกูล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 110 รายละเอียด
55 ปิยพัฒน์ ทองภูเบศร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี - - CD / VECTOR 151 รายละเอียด
56 มะลิวัลย์ สุรินทร์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 105 รายละเอียด
57 ธีระยุทธ ก่ำสีดา - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 101 รายละเอียด
58 เฉลิมชัย เตชะรัตน์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / VECTOR 121 รายละเอียด
59 อัฉริยา มหาวงศ์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - CD / VECTOR 87 รายละเอียด
60 สุริยันต์ บุติมาลย์ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา - - CD / VECTOR 137 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562