ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 สิริจิต วงศ์กำชัย - - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - - CD / VECTOR 139 รายละเอียด
17 ชำนาญ อภิวัฒนศร - - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 99 รายละเอียด
18 ภพกฤต ภพธรอังกูร - - กองการศึกษา - - CD / VECTOR 294 รายละเอียด
19 ลือชัย ศรีเงินยวง LUECHAI SRINGERNYUANG คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - - CD / VECTOR 165 รายละเอียด
20 สมปรารถนา สุขทวี - - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - CD / VECTOR 100 รายละเอียด
21 สมชาย แสงกิจพร - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 98 รายละเอียด
22 อรุญากร จันทร์แสง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 124 รายละเอียด
23 ประณต แก้วทิพย์ - สถาบันการแพทย์แผนไทย - - CD / VECTOR 104 รายละเอียด
24 อภิวัฎ ธวัชสิน - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 109 รายละเอียด
25 จิตติ จันทร์แสง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 103 รายละเอียด
26 พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ Pongwi Bualombai กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 156 รายละเอียด
27 ภิรมย์ พรมพิราม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - CD / VECTOR 96 รายละเอียด
28 คณาภรณ์ พลเทพ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - CD / VECTOR 114 รายละเอียด
29 สุนันทา พันธุ์วรรณ์ - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - - CD / VECTOR 127 รายละเอียด
30 อุรธิดา ทองธรรมชาติ - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - - CD / VECTOR 154 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562