ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
16 สิริจิต วงศ์กำชัย - - คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - - CD / VECTOR 44 รายละเอียด
17 ชำนาญ อภิวัฒนศร - - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 32 รายละเอียด
18 ภพกฤต ภพธรอังกูร - - กองการศึกษา - - CD / VECTOR 35 รายละเอียด
19 ลือชัย ศรีเงินยวง LUECHAI SRINGERNYUANG คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ - - CD / VECTOR 46 รายละเอียด
20 สมปรารถนา สุขทวี - - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - CD / VECTOR 28 รายละเอียด
21 สมชาย แสงกิจพร - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 28 รายละเอียด
22 อรุญากร จันทร์แสง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
23 ประณต แก้วทิพย์ - สถาบันการแพทย์แผนไทย - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
24 อภิวัฎ ธวัชสิน - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
25 จิตติ จันทร์แสง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
26 พงษ์วิทย์ บัวล้อมใบ Pongwi Bualombai กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 37 รายละเอียด
27 ภิรมย์ พรมพิราม - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - CD / VECTOR 35 รายละเอียด
28 คณาภรณ์ พลเทพ - คณะสัตวแพทยศาสตร์ - - CD / VECTOR 30 รายละเอียด
29 สุนันทา พันธุ์วรรณ์ - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
30 อุรธิดา ทองธรรมชาติ - สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย - - CD / VECTOR 33 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562