ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ Somkiat Siriruttanapruek สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - ระบาดวิทยา EN-OCC 308 รายละเอียด
2 สมบัติ แทนประเสริฐสุข Sombat Thanphasertsuk สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - การพัฒนางานวิจัย และงานมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค SALTS 292 รายละเอียด
3 ศรีประพา เนตรนิยม Sriprapa Nateniyom สำนักวัณโรค ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า รังสีวิทยาทั่วไป SALTS / TB 136 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562