ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ Piyanit Tharmaphornpilas สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - วัคซีน CD / CD 178 รายละเอียด
2 พรชัย จิระชนากุล Pornchai Chirachanaku สถาบันบำราศนราดูร - โรคผิวหนังโดยเฉพาะผู้ป่วย HIV SALTS 368 รายละเอียด
3 ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ Pantip Chotibenjamaporn สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า Tobacco Control SALTS / AIDS 131 รายละเอียด
4 เพชรวรรณ พึ่งรัศมี Petchawan Pungrassami สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รังสีวิทยาทั่วไป SALTS / TB 234 รายละเอียด
5 พรทิพย์ ศิริภานุมาศ Porntip Siripanumas - - - SYSTEM 129 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562