ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ Jeeraphat Sirichaisinthop สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง CD / VECTOR 195 รายละเอียด
2 จุไร วงศ์สวัสดิ์ Jurai Wongsawat สถาบันบำราศนราดูร - การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล CD 274 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562