ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
76 นลินทิพย์ ชูโชติแก้ว NALINTHIP CHOOCHOTKAEW สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม - - EN-OCC 36 รายละเอียด
77 แพรวพรรณ บุณยรัตพันธุ์ PREAWPHAN PUNYARATABANDHU สถาบันบำราศนราดูร - - CD 41 รายละเอียด
78 กุลธิดา เครือทิม KULTHIDA KRUATIM กองบริหารทรัพยากรบุคคล - - SYSTEM 30 รายละเอียด
79 ปุณยวีร์ ศรีคิรินทร์ PUNYAWEE SRIKIRIN สถาบันบำราศนราดูร - - CD 36 รายละเอียด
80 นพรัตน์ วิหารทอง NOPARAT WIHANTHONG สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - CD / CD 33 รายละเอียด
81 มัญชุรัศมิ์ เถื่อนสุคนธ์ MAICHURAT THUEANSUKHON กองแผนงาน - - SYSTEM 34 รายละเอียด
82 อภิญญา พลามิตร APINYA PHALAMITR สถาบันบำราศนราดูร - - SALTS / AIDS 32 รายละเอียด
83 รัตนรัตน์ สันติอาภรณ์ RATTANARAT SANTIARPORN สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี - - CD / CD 39 รายละเอียด
84 กัญญารัตน์ พึ่งประยูร KANYARAT PHUNGPRAYOON สำนักโรคติดต่อทั่วไป - - CD / CD 47 รายละเอียด
85 ปณัสยา แสงหยก PANASSAYA NAMRAK กลุ่มตรวจสอบภายใน - - SYSTEM 32 รายละเอียด
86 ณิชาพัฒน์ ตระกูลคล้อยดี NICHAPHAT TRAKULKLOYDEE สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี - - SYSTEM 29 รายละเอียด
87 นันทวรรณ วงษ์ทิพย์ NUNTHAWAN WONGTIP สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - SALTS / AIDS 31 รายละเอียด
88 วิไลวรรณ เรืองอุไร WILAIWAN RUENGURAI สถาบันบำราศนราดูร - - SYSTEM 37 รายละเอียด
89 อมรมาศ คงเกลี้ยง AMORNMAS KONGKLIENG สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง - - SYSTEM 38 รายละเอียด
90 วิชุตา บุษบงค์ WICHUTA BUDSABONG สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - SYSTEM 39 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562