ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
61 อุดมสิน รตนธงชัย Udomsi Ratatongchai สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - CD / VECTOR 27 รายละเอียด
62 วรวุฒิ จันทิ Worawut Chanti สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี - - CD / VECTOR 29 รายละเอียด
63 บุญฤทธิ์ แทนบุญ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช - - CD / VECTOR 29 รายละเอียด
64 สุวัช ธรรมปาโล - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
65 วสุวัฒน์ ทัพเคลียว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 30 รายละเอียด
66 วาสินี ศรีปล้อง Wasinee Sriplong สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 37 รายละเอียด
67 สุดา โลมากิจ - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
68 ณัฏฐนันท์ เพชรรัตน์ Natthanan Patcharat สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 26 รายละเอียด
69 วรรณวิสาข์ จันทร์แก้ว - สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 29 รายละเอียด
70 ฤทธิพร เบ็ญอาหลี Rittiporn Benarlee สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา - - CD / VECTOR 31 รายละเอียด
71 โยธิน วรรณทอง - สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - SYSTEM 35 รายละเอียด
72 ภาวิณี ชาญเชิงค้า - สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ - - SYSTEM 27 รายละเอียด
73 ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร Chaisiri Srijareonvijit สถาบันบำราศนราดูร - - CD 40 รายละเอียด
74 อุมานาฎ อุณอนันต์ AUMANAD AUNANAN สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - - AIDS 28 รายละเอียด
75 ธิติมา พรสรายุทธ THITIMA PORNSARAYUT กองแผนงาน - - SYSTEM 29 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562