ลำดับ ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา กลุ่มโรค จำนวน
ผู้เข้าชม
Export
1 ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชยามาตย์ - - สภาการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ - - CD / VECTOR 455 รายละเอียด
2 กรองทอง ทิมาสาร - - - - CD / VECTOR 407 รายละเอียด
3 อำนาจ คำศิริวัชรา - - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 336 รายละเอียด
4 ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ - - คณะเกษตร ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า - CD / VECTOR 358 รายละเอียด
5 มัลลิกา อิ่มวงศ์ - - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 391 รายละเอียด
6 สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ - - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 382 รายละเอียด
7 สมชาย จงวุฒิเวทย์ - - คณะแพทยศาสตร์ - - CD / VECTOR 334 รายละเอียด
8 สุจิตรา นิมมานนิตย์ Suchitra Nimmannitra สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี - - CD / VECTOR 337 รายละเอียด
9 ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์ Panisadee Avirutnan คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - - CD / VECTOR 344 รายละเอียด
10 สุธี ยกส้าน Sutee Yoksan สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล - - CD / VECTOR 299 รายละเอียด
11 ทวี โชติพิทยสุนนท์ - - สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - - CD / VECTOR 692 รายละเอียด
12 ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ Pattamaporn Kittayapong คณะวิทยาศาสตร์ - - CD / VECTOR 308 รายละเอียด
13 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข Chusak Prasittisuk คณะเวชศาสตร์เขตร้อน - - CD / VECTOR 319 รายละเอียด
14 ศันสนีย์ โรจนพนัส Sansanee Rojanapanus กองโรคติดต่อนำโดยแมลง - - CD / VECTOR 326 รายละเอียด
15 เกรียงไกร เลิศทัศนีย์ - - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข - - CD / VECTOR 442 รายละเอียด
ผู้ดูแลข้อมูล : นางสาวผดารณัช พลไชยมาตย์์ อัพเดท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562