ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Taweesap Siraprapasiri
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
88/21
อาคาร
10
ชั้น
6
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
0 2590 3370 และ 0 25
ต่อ
-
โทรสาร
0 2965 9569
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า The University of Worthington MASTER OF PUBLIC HEALTH

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
HIV, STI and sexuality health
Human rights and gender
ระบาดวิทยา
Policy development and Advocacy
การวางแผนงานและการติดตามประเมินผล
International collaboration and negotiation

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / CD -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล