ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาง ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Pantip Chotibenjamaporn
ตำแหน่งปัจจุบัน
รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หน่วยงาน
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
88/21
อาคาร
1
ชั้น
3
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
0 2590 3853
ต่อ
-
โทรสาร
0 2965 9569
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทยศาสตรบัณฑิต
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า แพทยสภา เวชศาสตร์ครอบครัว หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ระบาดวิทยา
การควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Tobacco Control

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
SALTS / AIDS -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล