ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. - -
ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชา
หน่วยงาน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
420/6
อาคาร
-
ชั้น
-
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ราชวิถี
ตำบล/แขวง
-
อำเภอ/เขต
ราชเทวี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10400
โทรศัพท์
02-354-9199
ต่อ
-
โทรสาร
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล