ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ธีรภาพ เจริญวิริยภาพ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. - -
ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชา
หน่วยงาน
คณะเกษตร

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
คณะเกษตร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
420/6
อาคาร
-
ชั้น
-
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ราชวิถี
ตำบล/แขวง
-
อำเภอ/เขต
ราชเทวี
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10400
โทรศัพท์
02-942-7131
ต่อ
-
โทรสาร
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า Uniformed Services University เกษตรศาสตร์ วท.บ.
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า Mahidol University ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วท.ม.
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า Kasetsart University Medical Zoology Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล