ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Wisit Prasittisirikul
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หน่วยงาน
สถาบันบำราศนราดูร

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สถาบันบำราศนราดูร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
38
อาคาร
-
ชั้น
-
หมู่ที่
4
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
0 590 3408
ต่อ
-
โทรสาร
0 590 3520
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
โรคไต
โรคไตใน HIV
การใช้ยาต้านไวรัสรักษา HIV

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
SALTS / AIDS -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล