ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย พรชัย จิระชนากุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Pornchai Chirachanaku
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
หน่วยงาน
สถาบันบำราศนราดูร

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สถาบันบำราศนราดูร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
88/21
อาคาร
สถาบันบำราศนราดูร ตึกอำนวยการ
ชั้น
4
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
025903408
ต่อ
-
โทรสาร
025903411
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
โรคผิวหนังโดยเฉพาะผู้ป่วย HIV

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
SALTS -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล