ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาว พรทิพย์ ศิริภานุมาศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Miss Porntip Siripanumas
ตำแหน่งปัจจุบัน
รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านวิจัย)
หน่วยงาน
-

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
-
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
-
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
-

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
88/21
อาคาร
4
ชั้น
3
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
-
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
0 590 3081
ต่อ
-
โทรสาร
0 2965 9588
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
SYSTEM -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล