ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย อนุพงค์ สุจริยากุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Anupong Sujariyakul
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมควบคุมโรค
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
88/21
อาคาร
กรมควบคุมโรค อาคาร 10
ชั้น
6
หมู่ที่
-
ซอย
-
ถนน
ติวานนท์
ตำบล/แขวง
ตลาดขวัญ
อำเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์
11000
โทรศัพท์
025903370
ต่อ
-
โทรสาร
029659569
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ป้องกัน
โรคติดต่อนำโดยแมลง
โรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่อจากสัตว์และคน
สุขภาพหนึ่งเดียว (one health)
การจัดทำยุทธศาสตร์และแผน
การสื่อสารความเสี่ยง
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข Public health emergency

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล