ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย เกรียงไกร เลิศทัศนีย์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. - -
ตำแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา
หน่วยงาน
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

เลขที่
-
อาคาร
สถาบัน 2
ชั้น
4
หมู่ที่
-
ซอย
จุฬาฯ62
ถนน
พญาไท
ตำบล/แขวง
ปทุมวัน
อำเภอ/เขต
ปทุมวัน
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์
10330
โทรศัพท์
02-218-8198
ต่อ
-
โทรสาร
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล