ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. Chusak Prasittisuk
ตำแหน่งปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
หน่วยงาน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์
-
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล