ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ > รายละเอียดโครงการ

รูป
no image
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ทวี โชติพิทยสุนนท์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr. - -
ตำแหน่งปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงาน
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยงาน

ระดับกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกรม/มหาวิทยาลัย
กรมการแพทย์
ระดับกอง/สำนัก/โรงพยาบาล/คณะ
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:

โทรศัพท์
02-354-8400
ต่อ
-

ระดับการศึกษา

ประวัติการศึกษา
ระดับ มหาวิทยาลัย คณะ สาขา วุฒิการศึกษา ปีที่จบ
ไม่พบข้อมูล

ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาการมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชา
ไม่พบข้อมูล

กลุ่มโรคที่มีความเชี่ยวชาญ
กลุ่มโรค ข้อมูลโรค
CD / VECTOR -

งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิชาการ ปี พ.ศ. ปีที่เผยแพร่ การเผยแพร่
ไม่พบข้อมูล